Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

„Ирида Лукс” ЕООД, с адрес на управление 1713 София, ж.к. Младост 3, бл. 325Б, ЕИК 206023171, чрез Онлайн магазин lilymax.bg (наричано по-долу за краткост „магазин lilymax.bg“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира потребителите за всички аспекти на обработката на личните им данни от магазин lilymax.bg и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

Информация относно магазин lilymax.bg, което обработва лични данни:

Фирма: „Ирида Лукс“ ЕООД
ЕИК: 206023171
Адрес на управление: България, 1713 София, ж.к. Младост 3, бл. 325Б
Телефон: 0898 445 009
E-mail: lilymax.bg@gmail.com
Уебсайт: http://lilymax.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. Магазин lilymax.bg събира и обработва лични данни във връзка с използването на електронния магазин http://lilymax.bg и сключването на договори с потребители на основание чл. 6, пар. 1 GDPR, и по-конкретно въз основа на едно или повече от следните основания:

 • Изрично получено съгласие от потребителя;
 • Изпълнение на задълженията на магазин lilymax.bg по договор с потребителя;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо магазин lilymax.bg;
 • За целите на легитимните интереси на магазин lilymax.bg или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл. 2. (1) Магазин lilymax.bg събира и обработва личните данни, предоставяни от самия потребител във връзка с използването на електронния магазин http://lilymax.bg и сключването на договори за продажба с магазин lilymax.bg, включително за следните цели:

 • създаване на потребителски профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на електронния магазин;
 • индивидуализация като страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока или услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от потребителя съгласие.

(2) Магазин lilymax.bg спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработването;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Магазин lilymax.bg може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на своите задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват

Чл. 3. (1) Магазин lilymax.bg извършва следните операции с предоставените от потребителя лични данни, с оглед на описаните следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на електронния магазин не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, чрез опцията „Ще поръчам като гост“.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане чрез имейл на информационен бюлетин с известия за промоции, нови издания, семинари и нови функционалности до онези потребители, които са заявили, че желаят да получават такива.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от потребителя за стоките, по отношение на които може да се упражнят тези права.

(2) Магазин lilymax.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или за сексуалната ориентация.

(3) Мгазин lilymax.bg не извършва автоматизирано вземане на решения на база лични данни.

Цели и основания за обработване на лични данни

Чл. 4. (1) Магазин lilymax.bg обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Индивидуализиращи данни (имена, имейл и др.)

– Цел, с която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в електронния магазин, както и 3) за изпращане чрез имейл на информационен бюлетин с известия за промоции, нови издания, семинари и нови функционалности.

– Основание за обработка на лични данни: С приемането на общите условия и с регистрацията в електронния магазин или при извършването на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между магазин lilymax.bg и потребителя се създава договорно отношение, на което основание магазин lilymax.bg обработва личните данни на този потребител (чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR). Данните, нужни за изпращане на информационен бюлетин, се обработват на основание изрично дадено от потребителя съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ GDPR).

 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

– Цел, с която се събират данните: Изпълнение на задължения на магазин lilymax.bg по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.

– Основание за обработка на лични данни: С приемането на общите условия и с регистрацията в електронния магазин или при извършването на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между магазин lilymax.bg и потребителя се създава договорно отношение, на което основание магазин lilymax.bg обработва личните данни на този потребител (чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR).

Срок на съхранение на лични данни

Чл. 5. (1) Магазин lilymax.bg съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на потребителския профил в електронния магазин, респективно в разумен срок след извършването на поръчката като „гост“, необходим за обслужването на поръчката и за обезпечаването на правата на потребителя с оглед на потенциалното връщане на стока.

(2) След заличаване на потребителския профил, респективно след изтичане на законоустановения срок за връщане на стока, магазин lilymax.bg полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на потребителя без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност).

(3) Магазин lilymax.bg съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срока на съществуване на потребителския профил, като счетоводните документи във връзка с дадена поръчка се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(4) Магазин lilymax.bg поема ангажимента да уведоми потребителя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на магазин lilymax.bg.

(5) Магазин lilymax.bg съхранява личните данни, по отношение на които има нормативно установено изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на потребителския профил в електронния магазин или времето на приключване на поръчката.

(6) Потребителските пароли, с които са защитени личните данни на всички потребители на електронния магазин на магазин lilymax.bg, са криптирани.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Магазин lilymax.bg може по собствена преценка да предава част или всички потребителски лични данни на доставчици (като например куриер или Български пощи) и на други лица, които да обработват лични данни с оглед на изпълнението на целите за обработване, с които потребителят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR.

(2) Магазин lilymax.bg се ангажира да уведоми потребителя, в случай че трябва да предаде част или всички негови лични данни на трети държави или международни организации.

Достъп до лични данни и преносимост на данните

Чл. 7. (1) Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя потребителски профил да провери и редактира данните, обработвани от магазин lilymax.bg за него. Това става чрез влизане със зададена от самия потребител парола, която е криптирана и не подлежи на узнаване от служителите на магазин lilymax.bg.

(2) Всеки потребител има право да изиска и да получи от магазин lilymax.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, чрез формата за редакция на лични данни.

(3) Магазин lilymax.bg предоставя обработваните лични данни на потребителя в електронна форма на свързания с потребителския профил имейл адрес.

Коригиране или попълване на лични данни

Чл. 8. Всеки потребител може да коригира или попълни личните си данни директно през потребителския си профил в уебсайта или с отправяне на искане чрез формата за редакция на лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

Чл. 9. (1) Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от магазин lilymax.bg за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез формата за редакция на лични данни.

(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на профил в електронния магазин, потребителският профил ще бъде деактивиран. В такъв случай потребителят може да продължи да разглежда електронния магазин и предлаганите продукти, да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.

(3) Ако има постъпила поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който потребителят по тази поръчка може да оттегли съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(4) Потребителят можете по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни за целите на профилирането или на директния маркетинг, по реда на чл. 13 и 14 от тази Политика.

(5) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което магазин lilymax.bg е извършвало до този момент.

Изтриване на лични данни („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Потребител, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат съхранявани от магазин lilymax.bg, може по всяко време да изяви желанието си за изтриване на тези данни чрез формата за редакция на лични данни.

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • потребителят е възразил срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на профилирането или директния маркетинг, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Магазин lilymax.bg няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в законодателството на ЕС или в националното законодателство, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на магазин lilymax.bg;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото на изтриване на лични данни магазин lilymax.bg изтрива всички потребителски данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че искането за изтриване на лични данни е изпълнено;
 • техническа информация за функционирането на електронния магазин, каквато не може да се свърже по никакъв начин с личността на потребителя.

 (4) Ако от потребителския профил, за който е поискано изтриване, е направена поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да бъде извършено изтриване на личните данни, е при успешното завършване на поръчката.

(5) С изтриване на личните данни потребителският профил ще бъде деактивиран. В такъв случай потребителят може да продължи да разглежда електронния магазин и предлаганите продукти, да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.

(6) Магазин lilymax.bg не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу издателството съдебни претенции или за доказване на свои права.

Профилиране

Чл. 11. (1) Магазин lilymax.bg извършва профилиране, като може по своя преценка да включи потребителски профил в потребителска група за лоялност, която гарантира по-високи отстъпки за отделни или за всички продукти при пазаруване през електронния магазин на магазин lilymax.bg.

(2) Магазин lilymax.bg поема ангажимента да уведоми потребителя чрез имейл при включване в такава потребителска група.

(3) Потребителят може по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни от магазин lilymax.bg за целите на профилирането чрез формата за редакция на лични данни. В такъв случай неговият профил ще бъде отнесен към потребителската група по подразбиране, която се задава на всички потребители при регистрацията им в електронния магазин.

Директен маркетинг и таргетирана реклама

Чл. 12. (1) Магазин lilymax.bg извършва директен маркетинг, като изпраща бюлетин с известия за промоции, нови издания и семинари, организирани от издателството.

(2) Бюлетинът се изпраща чрез имейл единствено до потребители, които са абонирани за него чрез запазване или поставяне на отметка за Абонамент за бюлетин.

(3) Магазин lilymax.bg извършва таргетирана реклама, като изпраща бюлетин с известия за промоции, нови издания и семинари, организирани от издателството, на потребители, които са закупили определена книга или книги чрез електронния магазин на издателството.

(4) Потребителят може по всяко време да се откаже от абонамента си, като влезе в своя потребителски профил и изключи отметката за Абонамент за бюлетин, или чрез формата за редакция на лични данни.

Начин на упражняване на правата

Чл. 13. (1) С цел удостоверяване на идентичност между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–12, потребителят може да упражнява всичките си права чрез функционалностите на потребителския си профил в електронния магазин на lilymax.bg.

(2) Магазин lilymax.bg не отказва предоставяне на информация по искане, направено на имейл lilymax.bg@gmail.com или по друг начин. В такъв случай магазин lilymax.bg има правото и задължението да провери идентичността между лицето, за което се отнасят данните, и лицето, направило искания по чл. 7–12.

(3) Предоставянето услугите по чл. 7–12 е безплатно, но магазин lilymax.bg си запазва правото да наложи такса за обслужване в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 14. (1) Ако магазин lilymax.bg установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, без ненужно забавяне ще го уведоми чрез имейл за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Магазин lilymax.bg не е длъжно да извърши подобно уведомление, когато:

 • предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • впоследствие вземе мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на засегнатия потребител;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят лични данни

Чл. 154. За целите на обработване на лични данни и предоставяне на стоки и услуги и с оглед изпълнението на интереси те на потребителя магазин lilymax.bg може да предоставя лични данни на лица, обработващи лични данни, със следните функции:

– Обработващ лични данни: В изпълнение на целите и на основанията, посочени в чл. 4.
– Доставчик: Извършване на доставка до адрес

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

Трансфер на лични данни към трети държави

Чл. 16. (1) Магазин lilymax.bg не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

(2) Ако по искане или със съгласието на потребител се налага трансфер на лични данни до трета държава, магазин lilymax.bg описва възможните рискове за трансфера, в случай че липсва решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Компетентен надзорен орган

Чл. 17. В случай на нарушаване на негови права съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 9153518
Уебсайт: www.cpdp.bg

Изменения на политиката за защита на личните данни

Чл. 18. Магазин lilymax.bg може да изменя своята Политика за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на уебсайта си.